Integritetspolicy
66
page-template-default,page,page-id-66,bridge-core-2.6.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

INTEGRITETSPOLICY – SÅ HÄR BEHANDLAr vi DINA PERSONUPPGIFTER

Stiftelsens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Stiftelsen skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.Integritetsskyddsmyndigheten.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen behandlar insamlade personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond I av 30.6 1918, org nr 857201-1743 och Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond II av den 12.9 1910, org nr 857208-7982 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Hur får Stiftelsen dina personuppgifter?

Stiftelsen samlar in personuppgifter, som du lämnar till oss vid ansökan om anslag och/eller ansökan om stipendium.

Stiftelsen kan även samla in personuppgifter från andra källor, såsom från privata och offentliga register, i syfte att komplettera de uppgifter, som du angivit i din ansökan.

Vilka uppgifter behandlas?

Stiftelsen behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, postadress, bankkontonummer, bankgiro-nummer, plusgironummer, civilstånd, gymnasiebetyg, avlagda akademiska examina, foton samt uppgifter om inkomst, förmögenhet och skulder eller uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att Stiftelsen ska kunna hantera och administrera din ansökan och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Stiftelsen uppgifter om dig?

Stiftelsen kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • registrera och lagra i Stiftelsens dataregister,
  • hantera och administrera din ansökan,
  • bedöma om anslag och/eller stipendium ska beviljas,
  • bevilja anslag och/eller stipendium,
  • utbetala beviljat anslag och/eller stipendium,
  • följa upp hur beviljat anslag och/eller stipendium har använts,
  • föra statistik och
  • i övrigt kontakta dig med kompletterande frågor eller besked avseende din ansökan.

 

När har Stiftelsen rätt att behandla dina personuppgifter?

Stiftelsen har rätt att behandla dina personuppgifter, när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om Stiftelsen har en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till av Stiftelsen anlitade personuppgiftsbiträden, Stiftelsens revisorer samt till myndigheter efter begäran.

Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller organisationer om Stiftelsen inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Stiftelsens eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Stiftelsen överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du beviljas anslag och/eller stipendium sparar Stiftelsen dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, normalt i sju år. När personuppgifterna inte längre behövs tas de bort (gallras).

Om du inte beviljas anslag och/eller stipendium tar Stiftelsen bort dina personuppgifter  när Fondens revisorer gått igenom årets ansökningar.

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Stiftelsen behandlar om dig. Din begäran ska vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling m.m.

Du har rätt att begära att Stiftelsen raderar dina personuppgifter, begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller överför dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig samt rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Sådan rätt omfattar dock inte behandling av personuppgifter, som sker på grund av rättslig skyldighet såsom behandling på grund av bokföringslagen.

Vart ska du vända dig?

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter m.m. skickar du till:

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Box 2114
431 02  Mölndal

Om du begärt ett registerutdrag kommer informationen att skickas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så här skyddas dina personuppgifter

Stiftelsen värnar din integritet. Stiftelsen vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning samt i övrigt för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy 

Stiftelsen kan vidta ändringar av innehållet i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Stiftelsens webbsida.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter:

stiftelser@consensusam.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 22 maj 2018

Ladda ned som PDF-fil

Utskriftsvänlig version